Faculty.ro - acces liber la cunoastere - carti, cursuri, seminarii & student fun
Reclama
Emil Alexandrescu - Literatura romana in analize si sinteze


Emil Alexandrescu - Literatura română în analize şi sinteze

Ediţia a VII-a revăzută şi completată

Introducere în axiologia literaturii........3
A. Umanismul ....8
A.1. Renaşterea şi umanismul în culturile şi literaturile
europene ......8
A.2. Renaşterea şi umanismul în principatele române ........8
B. Iluminismul — curent naţional şi european ....9
B.1. Iluminismul — curent european ..9
C. Clasicismul ....9
C.1. Trăsături ....9
C.2. Boileau — L’art poetique — program al clasicismului
francez ...... 11
C.3. Programul realizat de scriitorii clasicişti .. 11
D. Romantismul  11
D.1. Trăsături .. 11
D.2. Victor Hugo — prefaţă la drama Cromwell — manifest
al romantismului........ 13
D.3. Programul realizat de scriitorii romantici . 14
E. Realismul..... 14
E.1. Istoricul ... 14
E.2. Conceptul de realism în critica literară românească .. 15
E.3. Programul realizat de scriitorii realişti ..... 15
E.4. Contribuţia scriitorilor români la dezvoltarea
realismului . 16
F. Simbolismul . 17
F.1. Istoricul şi reprezentanţii în literatura universală ..... 17
F.2. Simbolismul românesc ............. 18
F.3. Teoretizări  18
F.4. Trăsăturile programului estetic . 18
G. Expresionismul ........... 20
G.1. Definiţie .. 20
G.2. Istoricul curentului .. 20
G.3. Trăsăturile programului estetic . 21
H. Suprarealismul ............ 21
I. Barocul......... 23
I.1. Trăsăturile programului ............ 23
1. Originea şi evoluţia limbii române... 54
1.1. Definiţia limbii române ............ 54
1.2. Perioada de formare a limbii române ........ 54
1.3. Teritoriul de formare a limbii române ....... 55 
1.4. Caracterul latin al limbii române .............. 56
1.5. Conservarea elementului dac .... 56
1.6. Influenţa slavă ......... 57
1.7. Influenţa greacă........ 57
1.8. Influenţa turcă.......... 58
1.9. Influenţa franceză ..... 58
1.10. Dialectele limbii române ........ 58
1.11. Locul limbii române între limbile romanice ............ 59
1.12. Al. Mateevici — Limba noastră ............. 59
2. Literatura română în limba latină ... 62
2.1. Argument .. 62
2.2. Pătimirea sfinţilor Epictet şi Astion ......... 63
2.3. Scrierile Sfântului Ioan Cassian  63
2.4. Scrierile Sfântului Niceta Remesianul....... 64
2.5. Contribuţia lui Dionisie Exiguul la tezaurul literaturii
patristice ... 66
2.7. Alte scrieri în limba latină........ 66
3. Literatura populară — parte integrantă a literaturii
române .. 67
3.1. Trăsăturile literaturii populare .. 67
3.2. Mioriţa ..... 68
3.3. Legenda Mânăstirii Argeşului ... 71
3.4. Doina ....... 73
3.5. Toma Alimoş ............ 74
3.6. Constantin Brâncoveanu........... 74
3.7. Tinereţe fără bătrâneţe ............ 76
3.8. Greuceanu  77
4. Cultura şi literatura română în Evul Mediu .... 80
4.1. Limbile de cancelarie în Evul Mediu ........ 80
4.2. Literatura română în limba slavonă .......... 81
4.3. Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie
.. 82
4.4. Renaşterea  şi  reforma — ecourile  lor  în  spaţiul 
carpato-dunărean ....... 83
4.5. Textele rotacizante ... 84
Concluzii ........ 85
4.6. Primele tipărituri în limba română ............ 85
4.7. Primul document laic în limba română — Scrisoarea
boierului Neacşu ....... 85
5. Contribuţia literaturii religioase la  formarea limbii şi
literaturii române . 86
5.1. Literatura apocrifă, hagiografică şi a romanelor
populare .... 86
5.2. Mitropolitul Varlaam — Carte românească de
învăţătură .. 86
5.3. Mitropolitul Dosoftei — Psaltirea în versuri (1673) . 87
5.4. Mitropolitul Antim Ivireanul — Didahiile . 87
5.5. Mitropolitul Simion Ştefan — Noul Testament de la
Bălgrad ..... 88
5.6. Biblia de la Bucureşti .............. 88
6. Contribuţia literaturii istoriografice la formarea limbii şi
literaturii române . 89
6.1. Grigore Ureche — Letopiseţul Ţării Moldovei – de
când s-au descălecat ţara şi de cursul anilor şi de viaţa
domnilor carea scrie de la Dragoş Vodă până la Aron
Vodă (1359–1594) ..... 89
6.2. Miron Costin — Letopiseţul Ţării Moldovei — de la
Aron Vodă încoace, de unde este părăsit de Ureche
Vornicul din Ţara de Gios, scos de Miron Costin,
vornicul de Ţara de Gios, în oraş în Iaşi, în anul de la
ridicarea lumii 7183, eară de la naşterea Mântuitorului
lumii lui Hristos 1675  91
6.3. Ion Neculce — Letopiseţul Ţării Moldovei — de la
Dabija Vodă (1661) la Nicolae Mavrocordat (1743) ... 93
6.4. Stolnicul Constantin Cantacuzino ............. 94
6.5. Stoica Ludescu ......... 95
6.6. Radu Popescu — Istoriile domnilor Ţării Româneşti . 95
6.7. Radu Greceanu ......... 96
6.8. Nicolae Milescu — De la Moscova la Pekin ............. 96
6.9. Ştefan cel Mare şi Sfânt — reprezentant al conştiinţei
naţionale şi creştine ... 96
7. Umanismul românesc ..... 101
7.1. Trăsăturile umanismului românesc ......... 101
7.2. Rolul umanismului românesc în formarea limbii şi
literaturii române..... 102
8. Dimitrie  Cantemir — personalitate multilaterală a
culturii române şi europene .............. 104
8.1. Viaţa şi activitatea .. 104
8.2. Dimitrie Cantemir — opera..... 104
8.3.  Dimitrie  Cantemir — personalitate  multilaterală  a 
culturii române şi europene ..... 107
9. Şcoala Ardeleană ........... 108
9.1. Şcoala Ardeleană — expresie a iluminismului românesc
 108
9.2. Idei susţinute de reprezentanţii Şcolii Ardelene ...... 109
9.3. Ion Budai Deleanu — Ţiganiada ............ 109
9.4. Iluminismul în Moldova şi în Ţara Românească ...... 111
10. Momentul 1848 — etapă a revoluţiei burghezo-democrate
........... 111
10.1. Momentul 1848 în Moldova, Muntenia şi Transilvania
 111
10.2. Direcţia Daciei literare şi rolul lui Mihail
Kogălniceanu .......... 113
10.3. Momentul 1848 — moment al formării conştiinţei
estetice .... 114
10.4. Momentul 1848 — moment al trezirii conştiinţei
naţionale .. 116
10.5. Ion Heliade Rădulescu — Zburătorul .... 116
10.6. Grigore Alexandrescu — Umbra lui Mircea. La Cozia
 118
10.7. Grigore Alexandrescu — Satiră. Duhului meu ...... 119
10.8. Vasile Cârlova — Ruinurile Târgoviştii  120
10.9. Andrei Mureşanu — Un răsunet ........... 120
10.10. Dimitrie Bolintineanu — Muma lui Ştefan cel Mare
 121
10.11. Costache Negruzzi — Alexandru Lăpuşneanul .... 121
10.12. Costache Negruzzi — Sobieski şi românii ........... 123
10.13. Costache Negruzzi — Fiziologia provinţialului ... 126
10.14. Nicolae Bălcescu — Românii supt Mihai-Voievod
Viteazul ... 126
10.15. Ion Ghica — Scrisori către Vasile Alecsandri ..... 128
10.16. Alecu Russo — Cântarea României .... 128
11. Vasile Alecsandri ......... 129
11.1. Vasile Alecsandri — Deşteptarea României.......... 130
11.2. Vasile Alecsandri — Hora Unirei ......... 131
11.3. Vasile Alecsandri — Odă ostaşilor români ........... 132
11.4. Vasile Alecsandri — Dumbrava Roşie ... 133
11.5. Vasile Alecsandri — Dan, căpitan de plai ............ 135
11.6. Vasile Alecsandri — Miezul iernii ........ 139
11.7. Vasile Alecsandri — Iarna ... 140
11.8. Vasile Alecsandri — Malul Siretului .... 141
11.9. Vasile Alecsandri — Balta Albă ........... 141
11.10. Vasile Alecsandri —  Despot Vodă ..... 142
11.11. Vasile Alecsandri — Chiriţa în provinţie ........... 144
11.12. Vasile Alecsandri — reprezentant al conştiinţei
naţionale – PLAN DE IDEI – ....... 145
12. Nicolae Filimon — Ciocoii vechi şi noi ........ 147
12.1. Ciocoii vechi şi noi .............. 147
12.2. Dinu Păturică — prototip al arivistului . 150
13. Al. Odobescu  — Pseudo-Kynegeticos .......... 151
13.1. Pseudo-Kynegeticos — model de eseu ... 152
13.2. Pseudo-Kynegeticos — sinteză estetică . 153
13.3. Alexandru Odobescu — reprezentant al realismului
 154
14. Bogdan Petriceicu Hasdeu ........... 155
14.1. Bogdan Petriceicu Hasdeu — personalitate a culturii
româneşti . 155
14.2. Bogdan Petriceicu Haşdeu — Răzvan şi Vidra ...... 156
15. Titu Maiorescu ............. 158
15.1. Titu Maiorescu — Direcţia nouă în poezia şi proza
română .... 158
15.2. Titu Maiorescu — O cercetare critică asupra poeziei
române .... 159
15.3. Titu Maiorescu — Comediile dlui I.L.Caragiale ... 160
15.4. Titu Maiorescu — Eminescu şi poeziile lui ........... 160
15.5. Titu Maiorescu — spiritus rector ......... 161
16. Mihail Eminescu........... 163
16.1. Mihail Eminescu — Epigonii  165
16.2. Mihail Eminescu —  Memento mori (Panorama
deşertăciunilor) ....... 167
16.3. Mihail Eminescu — Împărat şi proletar  170
16.4. Mihail Eminescu — Scrisoarea I .......... 173
16.5. Mihail Eminescu — Scrisoarea III........ 175
16.6. Mihail Eminescu — Sara pe deal.......... 178
16.7. Mihail Eminescu — Floare albastră ..... 181
16.8. Mihail Eminescu — Atât de fragedă... .. 183
16.9. Mihail Eminescu — Dorinţa . 185
16.10. Mihail Eminescu —  Revedere ............ 185
16.11. Mihail Eminescu — Călin (file din poveste)........ 187
16.12. Mihail Eminescu —  Luceafărul .......... 190
16.13. Mihail Eminescu — Glossă . 198
16.14. Mihail Eminescu — Odă (în metru antic) ........... 199
16.15. Mihail Eminescu — Rugăciunea unui dac ........... 200
16.16. Mihail Eminescu — Dacă treci râul Selenei........ 204
16.17. Mihail Eminescu — Şi dacă... ............ 205
16.18. Mihail Eminescu — Crăiasa din poveşti ............. 206
16.19. Mihail Eminescu — Făt-Frumos din tei .............. 206
16.20. Mihail Eminescu — Freamăt de codru  208
16.21. Mihail Eminescu — Trecut-au anii... ... 209
16.22. Mihail Eminescu —  Sonete (III) (Când însuşi
glasul...) .. 209
16.23. Mihail Eminescu —  La steaua ........... 210
16.24. Mihail Eminescu — Mai am un singur dor .......... 211
16.25. Mihail Eminescu —  Peste vârfuri ...... 213
16.26. Mihail Eminescu — Tat  twam asi....... 214
16.27. Mihail Eminescu —  Rugăciune .......... 216
16.28. Mihail Eminescu —  Învierea ............. 216
16.29. Mihail Eminescu — Răsai asupra mea... ............ 218
16.30. Mihail Eminescu — Sărmanul Dionis .. 218
16.31. Mihail Eminescu — Făt-Frumos din lacrimă ...... 220
16.32. Mihail Eminescu — dramaturgia ......... 223
16.33. Mihail Eminescu — Andrei Mureşan ... 225
17. Mihail Eminescu — universul poetic ( PLAN DE IDEI ) . 227
17.1. Marile teme ale universului eminescian . 227
17.2.  Poetul şi poezia — temă şi motiv ale universului
poetic — dimensiune a programului estetic ............. 228
17.3.  Caracterul  filosofic  al  poeziei  lui  Eminescu  — 
modelul intelectului . 229
17.4. Evoluţia modelului uman ...... 230
17.5. Modelul estetic ..... 230
17.6. Caracterul naţional şi universal ............ 231
18. Ion Creangă .. 231
18.1. Ion Creangă —  Amintiri din copilărie .. 232
18.2. Ion Creangă — Dănilă Prepeleac ......... 237
18.3. Ion Creangă — Povestea lui Harap Alb . 238
19. Ion Creangă — reprezentant al realismului. 243
19.1. Universul satului românesc ... 243
19.2. Umorul  — semn al apartenenţei scriitorului la
realism .... 244
19.3. Locul lui Ion Creangă în cadrul realismului românesc
 245
20. Ion Luca Caragiale ....... 245
20.1. I.L.Caragiale – O scrisoare pierdută..... 246
20.2. I.L.Caragiale — La hanul lui Mânjoală . 251
20.3. I.L.Caragiale — În vreme de război ...... 252
20.4. I.L.Caragiale — Telegrame ... 254
20.5. I.L.Caragiale — Bacalaureat  256
20.6. I.L.Caragiale  — Vizită ........ 258
21. I.L.Caragiale — reprezentant al realismului critic ..... 259
21.1. Lumea eroilor lui I.L.Caragiale ............ 259
21.2. Temele şi problematica universului creat de
I.L.Caragiale ........... 260
21.3. I.L.Caragiale — reprezentant al realismului critic . 260
22. Ioan Slavici ... 261
22.1. Ioan Slavici — Moara cu noroc ............ 262
22.2. Ioan Slavici — Pădureanca .. 265
22.3. Ioan Slavici — Mara ............ 268
22.4. Ioan Slavici — Lumea prin care am trecut ........... 270
23. Ioan Slavici — reprezentant al realismului . 273
23.1. Dezvoltarea realismului în sec. al XIX-lea ........... 273
23.2. Caracterul realist al creaţiei lui Ioan Slavici ......... 273
23.3. Problematica socială — trăsătură a realismului ..... 274
23.4. Elemente clasiciste în creaţia lui Ioan Slavici ....... 274
23.5. Elemente romantice în proza lui Ioan Slavici ........ 274
23.6. Ioan Slavici — propagator al realismului poporal.. 274
24. Simbolismul românesc .. 275
24.1. Dimitrie Anghel — În grădină ............. 275
24.2. Ion Minulescu — Romanţa celor trei corăbii ........ 275
25. Alexandru Macedonski . 276
25.1. Alexandru Macedonski —  Noaptea de decemvrie . 277
25.2. Alexandru Macedonski — Rondelul rozei ce-nfloreşte
 279
25.3. Alexandru Macedonski — Rondelul rozelor de august
 280
25.4. Alexandru Macedonski — Rondelul rozelor ce mor 280
25.5. Alexandru Macedonski — Psalmi ......... 281
26. Barbu Ştefănescu Delavrancea ..... 282
26.1. Barbu Ştefănescu Delavrancea — Hagi Tudose ..... 283
26.2. Barbu Ştefănescu Delavrancea — Apus de soare ... 285
27. George Coşbuc ............. 287
27.1. George Coşbuc — Nunta Zamfirei ........ 287
27.2. George Coşbuc — Moartea lui Fulger... 290
27.3. George Coşbuc —  Poetul ..... 291
27.4. George Coşbuc — Noi vrem pământ! .... 292
27.5. George Coşbuc — O scrisoare de la Muselim-Selo 293
27.6. George Coşbuc — Vara ........ 294
27.7. George Coşbuc — Paşa Hassan ............ 298
27.8. George Coşbuc — Moartea lui Gelu ...... 301
28. George Coşbuc — poet de specific naţional . 304
28.1. George Coşbuc — poet al naturii şi iubirii ........... 304
28.2. Istoria — temă a poeziei lui George Coşbuc ......... 304
28.3. George Coşbuc — poet militant social .. 305
28.4. George Coşbuc — reprezentant al poeziei de specific
naţional ... 305
29. Octavian Goga ............. 305
29.1. Octavian Goga — Rugăciune. 306
29.2. Octavian Goga — Oltul ........ 307
29.3. Octavian Goga — Noi........... 309
29.4. Octavian Goga — Plugarii .... 310
30. Octavian Goga — rapsod mesianic al pătimirii noastre
........... 313
30.1.  Universul  poeziei  lui  Octavian  Goga —
 monografie  lirică  a satului .... 313
30.2. Lupta pentru dreptate socială şi independenţă
naţională — temă şi coordonată a universului poetic
creat de Octavian Goga ........... 314
30.3. Durerea — sentiment, temă şi mesaj al universului
poetic creat de Octavian Goga.. 314
30.4. Octavian Goga — poet de specific naţional .......... 314
31. Calistrat Hogaş — Singur ............ 314
32. Gala Galaction ............. 318
32.1. Gala Galaction — De la noi la Cladova  318
32.2. Gala Galaction — Papucii lui Mahmud .. 318
32.3. Gala Galaction — La Vulturi! .............. 319
33.  Alexandru Davila ........ 323
33.1. Alexandru Davila — Vlaicu Vodă ......... 323
34. George Topârceanu ...... 326
34.1. George Topârceanu — Rapsodii de toamnă........... 326
35. I.Al.Brătescu-Voineşti — Puiul .... 330
36. Duiliu Zamfirescu — Viaţa la ţară 332
37. Garabet Ibrăileanu....... 337
37.1. Garabet Ibrăileanu — Adela .. 338
38. Mihail Sadoveanu ......... 339
38.1. Mihail Sadoveanu — Hanu Ancuţei....... 340
38.2. Mihail Sadoveanu — Baltagul .............. 346
38.3. Mihail Sadoveanu — Fraţii Jderi ......... 350
38.4. Mihail Sadoveanu — Ţara de dincolo de negură ... 357
38.5. Mihail Sadoveanu — Zodia Cancerului . 359
38.6. Mihail Sadoveanu — Domnu Trandafir . 363
38.7. Mihail Sadoveanu — Neamul Şoimăreştilor .......... 364
39. Mihail Sadoveanu — structura universului . 369
39.1. Temele universului sadovenian............. 369
39.2. Eroul sadovenian — centru al universului ............ 371
39.3. Timbrul sadovenian — trăsătură a universului ...... 371
40. George Bacovia ............ 372
40.1. George Bacovia — Plumb ..... 372
40.2. George Bacovia — Lacustră . 374
40.3. George Bacovia — Note de primăvară .. 375
40.4. George Bacovia — Decembre  376
40.5. George Bacovia — Seară tristă ............ 378
41. George Bacovia — universul poetic ............. 378
41.1. Trăsăturile universului bacovian........... 378
41.2. Motivele universului bacovian ............. 379
41.3. Caracterul simbolist al universului poetic ............ 380
41.4. Universul bacovian în contextul poeziei româneşti şi
universale  380
42. Lucian Blaga . 381
42.1. Lucian Blaga — Eu nu strivesc corola de minuni a
lumii ....... 382
42.2. Lucian Blaga — Gorunul ...... 387
42.3. Lucian Blaga — Cântecul spicelor........ 387
42.4. Lucian Blaga — Paradis în destrămare . 388
42.5. Lucian Blaga — La curţile dorului ....... 389
42.6. Lucian Blaga — Mirabila sămânţă ....... 390
42.7. Lucian Blaga — Tristeţe metafizică ...... 391
42.8. Lucian Blaga — Munte vrăjit  394
42.9. Lucian Blaga — Scrisoare .... 395
42.10. Lucian Blaga — Linişte ...... 396
42.11. Lucian Blaga — Noi şi pământul ........ 397
42.12. Lucian Blaga — Zamolxe .... 399
42.13. Lucian Blaga — Meşterul Manole ....... 400
42.14. Lucian Blaga — Nu-mi presimţi?, Lumina raiului,
Izvorul nopţii .......... 402
43. Lucian Blaga — universul poetic . 404
43.1. Mitul ca temă de influenţă expresionistă .............. 404
43.2. Sinteza estetică — dimensiune a universului poetic
 405
43.3. Temele universului blagian ... 406
43.4. Eul poetic — centru generator al universului poetic
 406
44. Ion Barbu ..... 407
44.1. Ion Barbu — Din ceas, dedus... ............ 407
44.2. Ion Barbu — Riga Crypto şi lapona Enigel ........... 412
44.3. Ion Barbu — Ritmuri pentru nunţile necesare ....... 415
44.4. Ion Barbu — Copacul ........... 416
45. Ion Barbu — universul poetic ...... 417
45.1. Etapele formării universului poetic ....... 417
45.2. Coordonata imaginarului ...... 418
45.3. Modelul noetic barbian ......... 418
46. Tudor Arghezi .............. 419
46.1. Tudor Arghezi —  Testament  420
46.2. Tudor Arghezi — Psalm ....... 425
46.3.Tudor Arghezi — Psalmul de taină ........ 426
46.4. Tudor Arghezi — De-abia plecaseşi ..... 428
46.5. Tudor Arghezi — Flori de mucigai ....... 429
46.6. Tudor Arghezi — Nehotărâre  429
46.7. Tudor Arghezi — Creion ...... 431
46.8. Tudor Arghezi — Morgenstimmung ...... 432
47. Tudor Arghezi — poet sau prozator ............ 433
47.1. Dialog critic ......... 433
47.2. Tudor Arghezi — scriitor realist........... 437
47.2.2. Omul – centru al problematicii creaţiei lui Tudor
Arghezi ... 437
47.2.3. Tudor Arghezi – reprezentant al realismului de
factură simbolistă .... 438
48. Ion Pillat....... 438
48.1. Ion Pillat — Aci sosi pe vremuri........... 439
48.2. Ion Pillat — În vie  440
49. Liviu Rebreanu ............ 441
49.1. Liviu Rebreanu — Ion .......... 442
49.2. Liviu Rebreanu — Pădurea spânzuraţilor ............ 448
49.3. Liviu Rebreanu — Răscoala.. 452
50. Liviu Rebreanu — reprezentant al realismului ........... 458
50.1. Principalele tendinţe în dezvoltarea realismului
românesc . 458
50.2.  Caracterul  realist  al  universului  social  creat de 
Liviu Rebreanu ........ 458
50.3. Valori creative în textul romanelor lui Liviu Rebreanu
 459
51. Cezar Petrescu ............. 460
52. Camil Petrescu ............. 462
52.1. Camil Petrescu — Ultima noapte de dragoste, întâia
noapte de război ...... 462
52.2. Camil Petrescu — Patul lui Procust...... 469
52.3. Camil Petrescu — Suflete tari .............. 474
52.4. Camil Petrescu — Jocul  ielelor ........... 476
53. Camil Petrescu — reprezentant al realismului ........... 480
53.1. Principalele tendinţe în dezvoltarea realismului .... 480
53.2. Caracterul realist al creaţiei lui Camil Petrescu .... 480
53.3. Problema intelectualului la Camil Petrescu ........... 480
53.4. Problema iubirii — problemă de factură romantică 481
53.5. Problema războiului — problemă de factură realistă
 481
54. Hortensia Papadat-Bengescu........ 482
54.1. Hortensia Papadat-Bengescu — Concert din muzică de
Bach ........ 482
55. George Călinescu ......... 485
55.1. George Călinescu — Enigma Otiliei ..... 486
55.2. George Călinescu - Cartea nunţii ......... 491
56. George Călinescu — prozator realist .......... 492
56.1. Scriitori şi tendinţe în dezvoltarea romanului
interbelic . 492
56.2. Paternitatea — problemă centrală a prozei lui G.
Călinescu . 492
56.3. Iubirea — problemă de factură romantică, dar şi
realistă .... 493
56.4. Intelectualul — problemă şi temă ale romanelor lui
G.Călinescu ............ 493
56.5. Morala — o problemă de factură clasicistă ........... 493
56.6. George Călinescu — scriitor realist de factură
clasicistă . 493
57. Mateiu I. Caragiale ...... 494
57.1. Mateiu I. Caragiale — Craii de Curtea-Veche ....... 494
58. Mircea Eliade  497
58.1. Mircea Eliade — personalitate multilaterală a
literaturii şi culturii române..... 497
58.2. Mircea Eliade — Maitreyi..... 498
58.3. Mircea Eliade — La ţigănci .. 501
58.4. Mircea Eliade — Douăsprezece mii de capete de vite
 505
58. 5. Mircea Eliade — Romanul adolescentului miop ... 506
58.6. Mircea Eliade — Noaptea de Sânziene .. 510
58.7. Mircea Eliade între sacru şi profan ....... 517
59. Marin Preda.. 521
59.1. Marin Preda — Moromeţii ..... 521
59.2. Marin Preda — Cel mai iubit dintre pământeni ..... 525
60. Marin Preda — reprezentant al realismului obiectiv .. 528
60.1. Principalele tendinţe în dezvoltarea prozei realiste 528
60.2. Problematica romanelor lui Marin Preda .............. 529
60.3. Ilie Moromete — personaj-simbol al mediului rural
 529
60.4. Critica societăţii socialiste — culme a spiritului critic
şi a romanului realist .............. 529
61. Vasile Voiculescu ......... 530
61.1. Vasile Voiculescu — În grădina Ghetsemani ........ 530
61.2. Vasile Voiculescu — Bătea la poarta cerului ....... 532
61.3. Vasile Voiculescu — Sonetul 29 ........... 534
61.4. Vasile Voiculescu — Călătorie spre locul inimii .. 535
61.5. Vasile Voiculescu — Noapte de martie . 538
61.6. Vasile Voiculescu — Iisus pe ape......... 539
61.7. Vasile Voiculescu — Lostriţa .............. 540
61.8. Vasile Voiculescu — Şarpele Aliodor ... 542
62. Vasile Voiculescu — universul poetic .......... 542
62.1. Natura — dimensiune a universului creat de Vasile
Voiculescu .............. 542
62.2. Mitul — coordonată a universului poetic .............. 543
62.3. Iubirea — motiv romantic şi sens al vieţii ............ 543
62.4. Istoria şi destinul — teme ale universului poetic ... 543
62.5. Conceptele de poet şi poezie — temă a universului
poetic ...... 543
63. Nichita Stănescu........... 544
63.1. Nichita Stănescu — Leoaică tânără, iubirea......... 544
63.2. Nichita Stănescu — În dulcele stil clasic ............. 545
63.3. Nichita Stănescu — Evocare . 546
63.4. Nichita Stănescu — Cântec ... 547
63.5. Nichita Stănescu — Laudă omului ........ 548
63.6. Nichita Stănescu — Ars poetica ........... 550
63.7. Nichita Stănescu — A unsprezecea elegie............. 551
63.8. Nichita Stănescu — Noi ........ 552
64. Nichita Stănescu — universul poetic ........... 555
64.1. Iubirea — temă a universului poetic creat de Nichita
Stănescu .. 555
64.2. Evoluţia eului —  temă a universului poetic ......... 555
64.3. Conştiinţa — dimensiune a universului poetic ...... 555
64.4. Poetul şi poezia — temă a universului poetic ........ 556
64.5. Ştiinţa — temă a universului poetic ...... 556
65. Marin Sorescu .............. 556
65.1. Marin Sorescu  — Shakespeare ............ 557
65.2. Marin Sorescu — Iona.......... 558
65.3. Marin Sorescu — Răceala..... 560
65.4. Marin Sorescu — Astfel ........ 562
66. Orientări, tendinţe, coordonate şi realizări în poezia
românească contemporană . 564
66.1. Ştefan Augustin Doinaş  — Mistreţul cu colţi de
argint ...... 565
66.2. Ştefan Augustin Doinaş — Măşti .......... 566
66.3. Nicolae Labiş — Meşterul .... 568
66.4. Nicolae Labiş — Moartea căprioarei .... 569
66.5. Nicolae Labiş — Mioriţa ...... 571
66.6. Emil Botta — Fachir ............ 572
66.7. Geo Dumitrescu — Libertatea de a trage cu puşca 572
66.8. Ion Caraion — Fântână ........ 573
66.9. Grigore Vieru — Harpa ........ 574
66.10. Ana Blandiana — Avram Iancu ........... 575
66.11. Ion Alexandru — Clopotele . 576
66.12. Leonid Dimov — Poemul odăilor ....... 576
66.13. Anatol E. Baconsky — Fluxul memoriei ............. 578
66.14. Alexandru Philipide — Izgonirea lui Prometeu ... 579
67. Geo Bogza ..... 582
68. Nicolae Steinhardt ........ 588
69. Augustin Buzura .......... 593
69.1. Augustin Buzura — Vocile nopţii ......... 593
69.2. Augustin Buzura — Orgolii .. 594
69.3. Augustin Buzura — Drumul cenuşii ...... 595
70. Alţi prozatori contemporani ........ 596
70.1. Ştefan Bănulescu — Mistreţii erau blânzi ............ 596
70.2. Ştefan Bănulescu — Cartea milionarului ............. 597
70.3. A. E. Baconsky — Echinoxul nebunilor  601
70.4. A. E. Baconsky — Biserica Neagră ...... 602
70.5. Fănuş Neagu — Acasă .......... 604
70.6. Eugen Barbu — Groapa........ 605
70.7. Petru Dumitriu — Bijuterii de familie ... 606
70.8. Ion Druţă — Povara bunătăţii noastre ... 607
70.9. Mircea Cărtărăscu — Nostalgia ............ 609
70. 10. Mircea Cărtărăscu — Orbitor ............ 613
71. Evoluţia dramaturgiei contemporane .......... 621
71.1. Horia Lovinescu — Moartea unui artist  621
71.2. Ion Băieşu — Boul şi viţeii ... 623
71.3. Valeriu Anania — Mioriţa .... 624
71.4. Dumitru Radu Popescu — Aceşti îngeri trişti........ 625
72. Eugen Ionescu .............. 628
73. Panait Istrati  633
74. Horia Vintilă. 637
75. Peter Neagoe . 643
76. Elena Văcărescu ........... 646
77. Martha Bibescu ............ 649
78. Direcţii, orientări, reprezentanţi în evoluţia criticii
literare  651
I. Direcţii şi orientări .... 651
II. Reprezentanţi şi creaţii reprezentative ....... 653
1. Garabet Ibrăileanu — Creaţie şi analiză .... 653
2. Tudor Vianu — Dubla intenţie a limbajului şi problema
stilului..... 653
3. E. Lovinescu — Istoria literaturii române contemporane
 654
4. G. Călinescu — Istoria literaturii române de la origini
până în prezent ........ 655
5. Perpessicius (Dimitrie S. Panaitescu) — Menţiuni critice
 656
6. Pompiliu Constantinescu — Consideraţii asupra
romanului românesc. 657
7. Constantin Ciopraga — Personalitatea literaturii române
 657
8. Mihai Cimpoi — O istorie deschisă a literaturii române
din Basarabia .......... 659
79. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc ..... 661
79.1. Emil Cioran — Amurgul gândurilor ...... 662
79.2. Paul Zarifopol — Clasicii ..... 664
79.3. Constantin Noica — Creaţie şi frumos în rostirea
românească ............. 665
79.4. Mihai Ralea — Tudor Arghezi .............. 666
79.5. Alexandru Husar — Ideea europeană .... 667
79.6. Nichifor Crainic — Nostalgia paradisului ............ 669
80. Specificul naţional — cheie de pătrundere în literatura
universală........... 671
Cuprins .............. 678

Download link: Emil Alexandrescu - Literatura romana in analize si sinteze

Categoria: Litere

Cuvinte cheie:

Adaugat in: Dec 20, 2010

Vizualizari: 3249

Articole similare
Scop

Scopul acestui portal este de a oferi gratuit cititorilor literatura stiintifica de calitate. Materiale libere de circulatie: carti, articole, studii de specialitate sunt oferite de catre cadrele didactice din invatamantul superior si preuniveristar, cercetatorii atestati.

Cauta

cuvant:

Autentificare

username:

Password:

Contact Us

Loading...