Faculty.ro - acces liber la cunoastere - carti, cursuri, seminarii & student fun
Reclama
Emil Alexandrescu - Introducere in literatura romana


Emil Alexandrescu - Introducere in literatura romana

Cuvânt introductiv ......... 5 
INTRODUCERE ÎN AXIOLOGIA LITERATURII........... 7
1. Valoarea creatologică.... 7
2.1. Renaşterea şi Umanismul.... 11
2.2. Iluminismul − curent european........ 13
2.3. Clasicismul... 13
2.4. Romantismul  15
2.5. Realismul ..... 18
2.6. Simbolismul.. 20
2.7. Expresionismul......... 22
2.8. Suprarealismul ......... 24
2.9. Barocul......... 25
3. Valoarea filosofică ....... 26
4. Valoarea psihologică... 30
5. Specificul naţional  ...... 34
6. Conştiinţa creştină ...... 44
7. Axiologia stilistică ....... 46
8. Spiritul critic..... 49
9. Valoarea relativă .......... 51
10. Valoarea absolută ...... 51

ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA LIMBII ROMÂNE .. 53
  1. Definiţia limbii române . 53
  2. Perioada de formare a limbii române.. 53
  3. Teritoriul de formare a limbii române .. 54
  4. Caracterul latin al limbii române ......... 55
  5. Conservarea elementului dac.. 55
  6. Influenţa slavă.. 56
  7. Influenţa greacă ........... 56
  8. Influenţa turcă .. 57
  9. Influenţa franceză ........ 57
10. Dialectele limbii române........... 57
11. Locul limbii române între limbile romanice...... 57
Al. Mateevici – Limba noastră........ 58

LITERATURA ROMÂNĂ ÎN LIMBA LATINĂ .. 62
  1. Argument ......... 62
  2. Pătimirea sfinţilor Epictet şi Astion...... 63
  3. Scrierile Sfântului Ioan Cassian.......... 64
  4. Scrierile Sfântului Niceta Remesianul. 64
  5. Contribuţia lui Dionisie Exiguul la tezaurul literaturii patristice 65
  6. Sfântul Martinus de Bracara .... 67
  7. Gaius Noster.... 67
  8. Filosoful străromân Aethicus Histrius . 68
  9. Codexul Rohonczi........ 68
10. Alte scrieri în limba latină......... 69

LITERATURA POPULARĂ – PARTE INTEGRANTĂ A LITERATURII ROMÂNE.... 70
  1. Trăsăturile literaturii populare .. 70
  2. Mioriţa .. 71
  3. Legenda Mânăstirii Argeşului .. 73
  4. Doina ... 75
  5. Toma Alimoş.... 75
  6. Constantin Brâncoveanu ......... 76
  7. Tinereţe fără bătrâneţe  78
  8. Greuceanu ....... 78

CULTURA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN EVUL MEDIU ...... 81
  1. Limbile de cancelarie în Evul Mediu ... 81
  2. Literatura română în limba slavonă .... 82
  3. Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie ........ 83
  4. Renaşterea  şi  Reforma – ecourile  lor  în  spaţiul  carpato-dunărean ......... 84
  5. Textele rotacizante ...... 84
  6. Primele tipărituri în limba română ....... 85
  7. Primul document laic în limba română – Scrisoarea boierului Neacşu ......... 86

CONTRIBUŢIA LITERATURII RELIGIOASE LA FORMAREA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE . 87
  1. Literatura apocrifă, hagiografică şi a romanelor populare ...... 87
  2. Mitropolitul Varlaam – Carte românească de învăţătură ........ 87
  3. Mitropolitul Dosoftei – Psaltirea în versuri (1673)....... 88
  4. Mitropolitul Antim Ivireanul – Didahiile 88
  5. Mitropolitul Simion Ştefan – Noul Testament de la Bălgrad ... 89
  6. Biblia de la Bucureşti ... 89

CONTRIBUŢIA LITERATURII ISTORIOGRAFICE LA FORMAREA
LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE...... 90
  1. Grigore Ureche – Letopiseţul Ţării Moldovei – de când s-au descălecat ţara
şi de cursul anilor şi de viaţa domnilor carea scrie de la Dragoş Vodă
până la Aron Vodă (1359–1594) ........ 90
  2. Miron Costin – Letopiseţul Ţării Moldovei – de la Aron Vodă încoace,
de unde este părăsit de Ureche Vornicul din Ţara de Gios, scos de Miron Costin,
vornicul de Ţara de Gios, în oraş în Iaşi, în anul de la ridicarea lumii 7183,
eară de la naşterea Mântuitorului lumii lui Hristos 1675......... 91
  3. Ion Neculce – Letopiseţul Ţării Moldovei – de la Dabija Vodă (1661)
la Nicolae Mavrocordat (1743)  93
  4. Stolnicul Constantin Cantacuzino....... 94
  5. Stoica Ludescu  95
  6. Radu Popescu – Istoriile domnilor Ţării Româneşti.... 95
  7. Radu Greceanu ........... 95
  8. Nicolae Milescu – De la Moscova la Pekin..... 96
  9. Ştefan cel Mare şi Sfânt – reprezentant al conştiinţei naţionale şi creştine... 96

UMANISMUL ROMÂNESC... 101
  1. Trăsăturile Umanismului românesc .. 101
  2. Rolul Umanismului românesc în formarea limbii şi literaturii române.......... 102

DIMITRIE  CANTEMIR – PERSONALITATE MULTILATERALĂ A CULTURII 
ROMÂNE ŞI EUROPENE .....103
  1. Viaţa şi activitatea...... 103
  2. Dimitrie Cantemir – opera...... 103
  3.  Dimitrie  Cantemir – personalitate  multilaterală  a  culturii române şi europene ... 106

ŞCOALA ARDELEANĂ......... 107
  1. Şcoala Ardeleană – expresie a Iluminismului românesc ...... 107
  2. Idei susţinute de reprezentanţii Şcolii Ardelene........ 108
  3. Ion Budai Deleanu – Ţiganiada ........ 108
  4. Iluminismul în Moldova şi în Ţara Românească....... 109
  5. Ioan Cantacuzino: Poezii noo  109
  6. Poeţii Văcăreşti.......... 110

MOMENTUL 1848 – ETAPĂ A REVOLUŢIEI BURGHEZO-DEMOCRATE ........... 113
  1. Momentul 1848 în Moldova, Muntenia şi Transilvania ......... 113
  2. Direcţia Daciei literare şi rolul lui Mihail Kogălniceanu ......... 114
  3. Momentul 1848 – moment al formării conştiinţei estetice..... 115
  4. Momentul 1848 – moment al trezirii conştiinţei naţionale..... 117
  5. Ion Heliade Rădulescu – Zburătorul . 117
  6. Grigore Alexandrescu – Umbra lui Mircea. La Cozia 118
  7. Grigore Alexandrescu – Satiră. Duhului meu ........... 119
  8. Vasile Cârlova – Ruinurile Târgoviştii........... 120
  9. Vasile Cârlova – Rugăciune .. 120
10. Andrei Mureşanu – Un răsunet......... 121
11. Dimitrie Bolintineanu – Muma lui Ştefan cel Mare.... 121
12. Costache Negruzzi – Alexandru Lăpuşneanul.......... 122
13. Costache Negruzzi – Sobieski şi românii ..... 124
14. Costache Negruzzi – Fiziologia provinţialului ........... 126
15. Nicolae Bălcescu – Românii supt Mihai-Voievod Viteazul ... 126
16. Ion Ghica – Scrisori către Vasile Alecsandri. 128
17. Alecu Russo – Cântarea României... 128

VASILE ALECSANDRI.......... 129
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 129
  2. Deşteptarea României ........... 130
  3. Hora Unirei..... 131
  4. Odă ostaşilor români.. 132
  5. Dumbrava Roşie ........ 132
  6. Dan, căpitan de plai ... 134
  7. Miezul iernii.... 138
  8. Iarna... 138
  9. Malul Siretului  139
10. Balta Albă ...... 140
11. Despot-Vodă.. 140
12. Chiriţa în provinţie...... 142
13. Vasile Alecsandri – reprezentant al conştiinţei naţionale  .... 143

NICOLAE FILIMON .. 145
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 145
  2. Ciocoii vechi şi noi ..... 145
  3. Dinu Păturică – prototip al arivistului  148
AL. ODOBESCU ....... 149
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 149
  2. Pseudokynegheticos – model de eseu......... 150
  3. Pseudokynegheticos – sinteză estetică........ 150
  4. Alexandru Odobescu – reprezentant al realismului.. 152
BOGDAN PETRICEICU HASDEU ... 153
  1. Bogdan Petriceicu Hasdeu – personalitate a culturii româneşti ...... 153
  2. Răzvan şi Vidra.......... 154
TITU MAIORESCU ... 157
  1. Direcţia nouă în poezia şi proza română ...... 157
  2. O cercetare critică asupra poeziei române... 158
  3. Comediile dlui I.L. Caragiale.. 158
  4. Eminescu şi poeziile lui.......... 159
  5. Titu Maiorescu – spiritus rector......... 160
MIHAIL EMINESCU .. 162
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 162
  2. Epigonii  ......... 164
  3. Memento mori (Panorama deşertăciunilor)  . 165
  4. Împărat şi proletar ..... 168
  5. Scrisoarea I ... 171
  6. Scrisoarea III . 172
  7. Sara pe deal .. 175
  8. Floare albastră .......... 177
  9. Atât de fragedă .......... 179
10. Dorinţa ........... 180
11. Revedere ....... 181
12. Călin (file din poveste)  .......... 182
13. Luceafărul ...... 185
14. Glossă ........... 191
15. Odă (în metru antic)... 192
16. Rugăciunea unui dac   193
17. Dacă treci râul Selenei .......... 196
18. Şi dacă........... 197
19. Crăiasa din poveşti  ... 197
20. Făt-Frumos din tei...... 198
21. Freamăt de codru  ..... 199
22. Trecut-au anii. 200
23. Sonete (III) (Când însuşi glasul...) .... 201
24. La steaua ....... 201
25. Mai am un singur dor . 202
26. Peste vârfuri... 204
27. Tat  twam asi   204
28. Rugăciune...... 206
29. Învierea  ......... 207
30. Răsai asupra mea...... 207
31. Sărmanul Dionis  ....... 208
32. Făt-Frumos din lacrimă ......... 210
33. Dramaturgia ... 212
34. Andrei Mureşanu ....... 214
Mihail Eminescu – universul poetic (plan de idei) .......... 216
ION CREANGĂ ......... 220
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 220
  2. Amintiri din copilărie... 221
  3. Dănilă Prepeleac ....... 225
  4. Povestea lui Arap-Alb  ........... 227
  5. Povestea porcului  ..... 236
  6. Povestea lui Stan Păţitul ....... 237
  7. Făt-Frumos, fiul Iepei. 239
  Ion Creangă – reprezentant al realismului........ 242
ION LUCA CARAGIALE........ 244
  1. Viaţa şi activitatea literară ..... 244
  2. O scrisoare pierdută  . 245
  3. La hanul lui Mânjoală  248
  4. În vreme de război  .... 250
  5. Telegrame ..... 251
  6. Bacalaureat ... 253
  7. Vizită  . 254
  I.L.Caragiale – reprezentant al realismului critic........... 256
IOAN SLAVICI .......... 258
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 258
  2. Moara cu noroc.......... 258
  3. Pădureanca ... 260
  4. Mara... 264
  5. Lumea prin care am trecut..... 265
  Ioan Slavici – reprezentant al realismului ......... 268
SIMBOLISMUL ROMÂNESC 270
  1. Dimitrie Anghel – În grădină  . 270
  2. Ion Minulescu – Romanţa celor trei corăbii .. 271
ALEXANDRU MACEDONSKI ........... 272
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 272
  2. Noaptea de decemvrie........... 272
  3. Rondelul rozei ce-nfloreşte .... 274
  4. Rondelul rozelor de august ... 275
  5. Rondelul rozelor ce mor......... 275
  6. Psalmi  276
BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA.... 278
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 278
  2. Hagi Tudose .. 278
  3. Apus de soare 280
GEORGE COŞBUC  . 282
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 282
  2. Nunta Zamfirei  .......... 282
  3. Moartea lui Fulger ..... 285
  4. Poetul. 286
  5. Noi vrem pământ! ...... 286
  6. O scrisoare de la Muselim-Selo ....... 287
  7. Vara  .. 288
  8. Paşa Hassan . 292
  9. Moartea lui Gelu ........ 294
  George Coşbuc – poet de specific naţional...... 298
OCTAVIAN GOGA .... 299
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 299
  2. Rugăciune ..... 299
  3. Oltul  .. 301
  4. Noi  .... 302
  5. Plugarii........... 303
  Octavian Goga – rapsod mesianic al pătimirii noastre . 306
CALISTRAT HOGAŞ – Singur .......... 308
GALA GALACTION... 311
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 311
  2. De la noi, la Cladova.. 311
  3. Papucii lui Mahmud  .. 312
  4. La Vulturi! ...... 312
ALEXANDRU DAVILA  ......... 315
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 315
  2. Vlaicu Vodă.... 315
GEORGE TOPÎRCEANU...... 318
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 318
  2. Rapsodii de toamnă... 318
I.AL. BRĂTESCU-VOINEŞTI – Puiul  322
DUILIU ZAMFIRESCU .......... 324
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 324
  2. Viaţa la ţară ... 324
GARABET IBRĂILEANU ...... 329
  1. Viaţa şi activitatea literară ..... 329
  2. Adela . 329
  3. Creaţie şi analiză  ...... 331
MIHAIL SADOVEANU........... 332
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 332
  2. Hanu Ancuţei . 332
  3. Baltagul.......... 338
  4. Fraţii Jderi ...... 341
  5. Ţara de dincolo de negură..... 347
  6. Zodia Cancerului........ 349
  7. Domnu’ Trandafir  ...... 352
  8. Neamul Şoimăreştilor  ........... 353
  Mihail Sadoveanu – structura universului......... 358
GEORGE BACOVIA   361
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 361
  2. Plumb  361
  3. Lacustră ......... 362
  4. Note de primăvară ..... 364
  5. Decembre ...... 364
  6. Seară tristă  ... 366
  George Bacovia – universul poetic....... 367
LUCIAN BLAGA ........ 370
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 370
  2. Eu nu strivesc corola de minuni a lumii ........ 370
  3. Gorunul .......... 375
  4. Cântecul spicelor ....... 376
  5. Paradis în destrămare ........... 376
  6. La curţile dorului ........ 377
  7. Mirabila sămânţă  ...... 378
  8. Tristeţe metafizică...... 379
  9. Munte vrăjit .... 381
10. Scrisoare........ 382
11. Linişte  383
12. Noi şi pământul .......... 384
13. Zamolxe ......... 385
14. Meşterul Manole ........ 387
15. Nu-mi presimţi?, Lumina raiului, Izvorul nopţii.......... 389
Lucian Blaga – universul poetic... 391
ION BARBU  . 394
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 394
  2. Din ceas, dedus ... ..... 394
  3. Riga Crypto şi lapona Enigel   398
  4. Ritmuri pentru nunţile necesare ....... 400
  5. Copacul ......... 402
  Ion Barbu – universul poetic ...... 403
TUDOR ARGHEZI .... 405
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 405
  2. Testament...... 406
  3. Psalm. 410
  4. Psalmul de taină ........ 412
  5. De-abia plecaseşi ...... 413
  6. Flori de mucigai ......... 414
  7. Nehotărâre..... 415
  8. Creion  ........... 416
  9. Morgenstimmung  ...... 417
  Tudor Arghezi – poet sau prozator. Dialog critic........... 418
  Tudor Arghezi – scriitor realist... 421
ION PILLAT... 423
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 423
  2. Aci sosi pe vremuri .... 423
  3. În vie .. 425
RADU GYR ... 426
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 426
  2. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!........... 426
VASILE MILITARU.... 428
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 428
  2. Fabulele ......... 428
ION VINEA .... 430
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 430
  2. Ora fântânilor . 431
LIVIU REBREANU .... 433
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 433
  2. Ion...... 433
  3. Pădurea spânzuraţilor 438
  4. Răscoala........ 442
  Liviu Rebreanu – reprezentant al realismului ... 447
CEZAR PETRESCU . 449
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 449
  2. Întunecare...... 449
CAMIL PETRESCU... 451
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 451
  2. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război  451
  3. Patul lui Procust ........ 457
  4. Suflete tari ..... 461
  5. Jocul  ielelor .. 464
  Camil Petrescu – reprezentant al realismului  .. 467
GIB MIHĂIESCU ....... 469
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 469
  2. Donna Alba .... 469
  3. Dimensiunea romantică a romanului Donna Alba .... 471
  4. Dimensiunea clasicistă a romanului . 473
  5. Dimensiunea expresionistă a romanului Donna Alba .......... 474
HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU ......... 476
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 476
  2. Concert din muzică de Bach.. 476
GEORGE CĂLINESCU ........ 480
  1. Viaţa şi activitatea literară ..... 480
  2. Istoria literaturii române de la origini până în prezent .......... 480
  3. Enigma Otiliei  481
  4. Cartea nunţii  . 486
  George Călinescu – prozator realist  .... 487
MATEIU I. CARAGIALE ........ 489
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 489
  2. Craii de Curtea-Veche ........... 489
MIRCEA ELIADE ...... 492
  1. Mircea Eliade – personalitate multilaterală a literaturii şi culturii române .... 492
  2. Maitreyi  ......... 493
  3. La ţigănci  ...... 496
  4. Douăsprezece mii de capete de vite. 499
  5. Romanul adolescentului miop .......... 500
  6. Noaptea de Sânziene  ........... 503
  Mircea Eliade între sacru şi profan ....... 509
MARIN PREDA ......... 513
  1. Viaţa şi activitatea literară...... 513
  2. Moromeţii ....... 513
  3. Cel mai iubit dintre pământeni .......... 516
  Marin Preda – reprezentant al realismului obiectiv....... 519
VASILE VOICULESCU  ........ 521
  1. Viaţa şi activitatea literară ..... 521
  2. În grădina Ghetsemani .......... 521
  3. Bătea la poarta cerului .......... 523
  4. Sonetul 29 ..... 524
  5. Călătorie spre locul inimii ...... 526
  6. Noapte de martie ....... 528
  7. Iisus pe ape ... 529
  8. Lostriţa ........... 530
  9. Şarpele Aliodor .......... 531
  Vasile Voiculescu – universul poetic..... 533
NICHITA STĂNESCU ........... 535
  1. Viaţa şi activitatea literară ..... 535
  2. Leoaică tânără, iubirea .......... 535
  3. În dulcele stil clasic  ... 536
  4. Evocare ......... 537
  5. Cântec ........... 538
  6. Laudă omului   538
  7. Ars poetica .... 540
  8. A unsprezecea elegie  541
  9. Noi ..... 542
10. Noduri şi semne......... 544
Nichita Stănescu – universul poetic........ 547
MARIN SORESCU.... 549
  1. Viaţa şi activitatea literară ..... 549
  2. Shakespeare . 549
  3. Iona.... 550
  4. Răceala ......... 552
  5. Astfel.. 554
ORIENTĂRI, TENDINŢE, COORDONATE ŞI REALIZĂRI
ÎN POEZIA ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ 556
  1. Coordonatele şi orientările esenţiale ale secolului al XIX-lea.......... 556
  2. Ştefan Augustin Doinaş  – Mistreţul cu colţi de argint .......... 557
  3. Ştefan Augustin Doinaş – Măşti........ 558
  4. Ştefan Augustin Doinaş – Interiorul unui poem ........ 559
  5. Nicolae Labiş – Meşterul ....... 560
  6. Nicolae Labiş – Moartea căprioarei .. 561
  7. Nicolae Labiş – Mioriţa .......... 563
  8. Emil Botta – Fachir .... 564
  9. Geo Dumitrescu – Libertatea de a trage cu puşca ... 564
10. Ion Caraion – Fântână  .......... 565
11. Grigore Vieru – Harpa 566
12. Ana Blandiana – Avram Iancu .......... 567
13. Ioan Alexandru – Clopotele ... 567
14. Leonid Dimov – Poemul odăilor........ 568
15. Anatol E. Baconsky – Fluxul memoriei ......... 569
16. Alexandru Philipide – Izgonirea lui Prometeu........... 570
17. Emilian de la Neamţ – Legea Iubirii.. 573
18. Mihai Ursachi – Poemul de purpură . 574
19. Ioanid Romanescu – Noul Adam ...... 575
20. Horia Zilieru – Melancolie de vulcan. 576
21. Dan Laurenţiu – Mountolive... 576
22. Nicolae Ionel – Cuvânt în cuvânt ...... 577
23. Cezar Ivănescu – Doina ........ 578
24. Emil Botta – Poezii .... 579
25. Ion Hadârcă – Albe cetăţile negre  ... 580
26. Lucian Vasiliu – Fiul omului ... 580
27. Nichita Danilov – Deasupra lucrurilor neantul........... 581
28. Ovidiu Genaru – Patimile după Bacovia....... 581
29. Horia Bădescu – Anotimpurile .......... 582
DIRECŢII, TENDINŢE, ORIENTĂRI ŞI REALIZĂRI ÎN DEZVOLTAREA
PROZEI CONTEMPORANE . 584
  1. Dezvoltarea prozei contemporane.... 584
  2. Geo Bogza – Cartea Oltului... 584
  3. Alexandru Ivasiuc – Apa ........ 589
  4. Nicolae Steinhardt – Jurnalul fericirii  590
  5. Augustin Buzura – Vocile nopţii........ 594
  6. Augustin Buzura – Orgolii ...... 595
  7. Augustin Buzura – Drumul cenuşii.... 596
  8. Ştefan Bănulescu – Mistreţii erau blânzi....... 597
  9. Ştefan Bănulescu – Cartea milionarului........ 597
10. A. E. Baconsky – Echinoxul nebunilor.......... 601
11. A. E. Baconsky – Biserica Neagră.... 602
12. Fănuş Neagu – Acasă ........... 604
13. Eugen Barbu – Groapa.......... 605
14. Petru Dumitriu – Bijuterii de familie... 606
15. Ion Druţă – Povara bunătăţii noastre 607
16. Mircea Cărtărescu – Nostalgia ......... 609
17. Mircea Cărtărescu – Orbitor .. 613
18. Nicolae Breban – Animale bolnave... 619
19. Costache Olăreanu – Cu cărţile pe iarbă...... 621
20. Ana Blandiana – Imitaţie de coşmar . 621
21. Radu Albala – Făpturile Paradisului . 622
22. Constantin Ţoiu – Căderea în lume .. 623
23. Norman Manea – Plicul negru .......... 623
24. Radu Cosaşu – Cap limpede. 624
25. Maria Luiza Cristescu – Privilegiu..... 624
26. Mircea Ciobanu – Istorii ......... 625
27. Eugen Uricariu – Stăpânirea de sine 626
28. Dana Dumitriu – Prinţul Ghica .......... 627
29. Alexandru Târziu – America pantoful Cenuşăresei .. 627
30. Tudor Octavian – Sortiţi iubirii 628
31. Radu Mareş – Pe cont propriu. 62
32. Paul Georgescu – Romanul secolului XX..... 629
33. Dumitru Radu Popescu – F ... 629
34. Mihai Sin – Rame şi destine .. 630
35. Gheorghe Schwartz – Filosofia comportamentului... 630
36. Ion Iovan – Impromptiu .......... 631
37. Mircea Nedelciu – Tratament fabulatoriu...... 632
38. Sorin Preda – Plus minus o zi 632
39. Ştefan Agopian – Sara........... 633
40. Tudor Vlad – Adunarea şi scăderea zilelor... 633
41. Cornel Nistorescu – Proprietarul de iluzii...... 634
42. Gheorghe Crăciun – Compunere cu paralele inegale .......... 635
43. Alexandru George – Dimineaţa devreme ..... 635
44. Mircea Ghiţulescu – Omul de nisip... 636
45. Romulus Rusan – O călătorie spre marea interioară 636
46. Ion Groşan – Marea amărăciune ...... 637
47. Alexandra Indrieş – Cutia de chibrituri.......... 638
48. Alexandru Vlad – Frigul verii . 638
49. Tudor Dumitru Sava – Fortul . 638
50. Ion Hurjui – Iubirea din strada a şaptea ....... 639
EVOLUŢIA DRAMATURGIEI CONTEMPORANE ... 642
  1. Dezvoltarea literaturii dramatice contemporane ....... 642
  2. Mihail Sebastian – Steaua fără nume........... 643
  3. Victor Eftimiu – Înşir-te mărgărite ..... 644
  4. Tudor Muşatescu – Titanic vals........ 644
  5. G. Ciprian – Omul cu mârţoaga........ 645
  6. George Mihail Zamfirescu – Viaţa şi activitatea literară ....... 645
   Domnişoara Nastasia. 646
   Sam.... 646
  7. Horia Lovinescu – Moartea unui artist .......... 647
  8. Ion Băieşu – Boul şi viţeii....... 650
  9. Valeriu Anania – Mioriţa......... 650
10. Dumitru Radu Popescu – Aceşti îngeri trişti . 651
11. Nicolae Negru. Viaţa şi activitatea literară .... 652
      Revine Marea Sarmaţiană şi ne întoarcem în Carpaţi ......... 653
12. Constantin Cheianu. Viaţa şi activitatea literară ....... 653
      Luministul....... 654 
13. Aureliu Busuioc. Viaţa şi activitatea literară.. 654
      Radu Ştefan întâiul şi ultimul . 655
14. Val Butnaru. Viaţa şi activitatea literară  ....... 655
      Iosif şi amanta sa....... 656 
SCRIITORI ROMÂNI CARE AU CREAT ÎN ALTE ŢĂRI ..... 657
  1. Literatura diasporei .... 657
  2. Eugen Ionescu .......... 658
      Cântăreaţa cheală ..... 658
  Regele moare  660
  Rinocerii......... 661
  3. Panait Istrati – Chira Chiralina .......... 663
  4. Horia Vintilă – Dumnezeu s-a născut în exil  665 
  5. Peter Neagoe. Viaţa şi activitatea literară..... 670
  Soare de Paşti ........... 671
  Sfântul din Montparnasse ...... 673
  6. Elena Văcărescu........ 674
  7. Martha Bibescu.......... 677
  8. Aron Cotruş.... 678
  9. Virgil Gheorghiu – Ora 25  ..... 680
10. Ştefan Baciu .. 681
11. Bujor Nedelcovici – Zile de nisip ...... 682
12. Petru Popescu – Prins  .......... 683
13. Tristan Tzara . 684
    Literatura diasporei .... 686
DIRECŢII, ORIENTĂRI, REPREZENTANŢI ÎN EVOLUŢIA CRITICII LITERARE .. 688
1. Direcţii şi orientări ........ 688
2. Reprezentanţi şi creaţii reprezentative ........... 689
2.1. Tudor Vianu – Estetica....... 689
2.2.Tudor Vianu – Arta prozatorilor români...... 691
2.3. E. Lovinescu – Istoria literaturii române contemporane.... 692
2.4. Şerban Cioculescu – Viaţa lui I.L. Caragiale......... 693
2.5. Alexandru Dima – Principii de literatură comparată.......... 694
2.6. Nicolae Iorga – Istoria literaturii române contemporane ... 696
2.7. Perpessicius (Dimitrie S. Panaitescu) – Menţiuni critice... 698
2.8. Eugen Simion – Orientări în literatura contemporană....... 698
2.9. Nicolae Manolescu – Contradicţia lui Maiorescu .. 700
2.10. Pompiliu Constantinescu – Consideraţii asupra romanului românesc... 701
2.11. Constantin Ciopraga – Personalitatea literaturii române  701
2.12. Mihai Cimpoi – O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia ... 702
2.13. Z. Ornea – Viaţa lui Titu Maiorescu ........ 705
2.14. Gabriel Dimiseanu – Introducere în opera lui Constantin Negruzzi ....... 706
2.15. Ovid. S. Crohmălniceanu – Cinci prozatori în cinci feluri de lectură ...... 706
2.16. Paul Miron – Târgul şaradelor..... 707
2.17. Valeriu Cristea – După-amiaza de sâmbătă ....... 707
2.18. Cornel Ungureanu – Proza românească de azi.. 707
2.19. Liviu Leonte – Prozatori contemporani ... 708
2.20. Mihai Zamfir – Antologia poemului românesc în proză... 709
2.21. D. Caracostea – Creativitatea eminesciană........ 709
2.22. Paul Cornea – Introducere în teoria lecturii ........ 711
2.23. Dan Mănucă – Opinii literare ...... 711
2.24. Mircea Scarlat – George Bacovia ........... 712
2.25. Val Condurache – Exerciţii de îndoială ... 712
2.26. Alexandra Indrieş – Polifonia persoanei . 713
2.27. Mircea Iorgulescu – Prezent ....... 713
2.28. Mircea Ghiţulescu – Istoria dramaturgiei române contemporane .......... 714
2.29. Daniel Dimitriu – Introducere în opera lui Ion Minulescu  714

2.30. Monica Spiridon – Melancolia descendenţei....... 715
2.31. Nicolae Cartojan – Istoria literaturii române vechi .......... 715
2.32. Mihail Diaconescu – Istoria literaturii daco-române ........ 717
CONSIDERAŢII ASUPRA PROBLEMELOR ESEULUI ROMÂNESC ........ 719
Eseul ....... 719
  1. Emil Cioran – Amurgul gândurilor .... 719
  2. Paul Zarifopol – Clasicii ......... 721
  3. Constantin Noica – Creaţie şi frumos în rostirea românească ........ 722
  4. Mihai Ralea – Tudor Arghezi   723
  5. Alexandru Husar – Ideea europeană ........... 724
  6. Nichifor Crainic – Nostalgia paradisului........ 726
  7. Eugen Simion – Întoarcerea autorului .......... 729
  8. Nicolae Manolescu – Cărţile au suflet .......... 732
  9. Ion Cristoiu – Nuvela . 733
10. Vasile Andru – Viaţă şi semn  733
11. Florin Mugur – Schiţe despre fericire ........... 734
12. Grigore Elisei – Oleacă de taifas  ..... 734
13. Ion Hadârcă – Arena cu iluzii  735
SPECIFICUL NAŢIONAL – CHEIE DE PĂTRUNDERE ÎN LITERATURA UNIVERSALĂ   736

Download link: Emil Alexandrescu - Introducere in literatura romana

Categoria: Litere

Cuvinte cheie:

Adaugat in: Apr 25, 2016

Vizualizari: 30947

Articole similare
Scop

Scopul acestui portal este de a oferi gratuit cititorilor literatura stiintifica de calitate. Materiale libere de circulatie: carti, articole, studii de specialitate sunt oferite de catre cadrele didactice din invatamantul superior si preuniveristar, cercetatorii atestati.

Cauta

cuvant:

Autentificare

username:

Password:

Contact Us

Loading...